HOT NEWS UPDATE: Athiya Shetty wishes dad, Sunil Shetty, happy birthday via an adorable post।